Národní kontaktní místo

NKM1
NKM1

Služby Národního kontaktního místa

Co NKM zajišťuje?

Národní kontaktní místo (NKM) je koordinačně-výkonný orgán, který komunikuje se zahraničními partnery v oblasti procesů spadajících pod platformu informačních systémů EUCARIS. Ty jsou primárně v kompetenci MD ČR (Centrální registr vozidel, Centrální registr řidičů, Registr podnikatelů v silniční dopravě).

NKM není kontaktním místem pro širokou veřejnost, ale výlučně pro spolupracující ústřední orgány státní správy, pro ORP a zahraniční NKM.

Proč je NKM důležité?

NKM plní roli jednotného komunikačního bodu, tzv. SPOC (Single Point of Contact) ve věcech oblastech výměny informací.

Plní rovněž funkci v oblasti řešení nesouladů údajů a zpřístupnění dat prostřednictvím rozhraní EUCARIS mezi jednotlivými moduly v rámci národních prostředí a v registračních procesech dopravně správních agend (DSA).

NKM MD rovněž koordinuje rozvoj jednotlivých modulů a integraci v rámci národních informačních systémů – registr vozidel, registr řidičů – ŘP, ŘO, OZŘMV, karty DT, a to vždy v návaznosti na národní i evropskou legislativu.

Na čem je NKM založen?

NKM a jeho činnosti jsou zmiňovány v evropských dokumentech v souvislosti s povinností členských států vyměňovat si informace získané z informačních systémů. V kontextu práce NKM MD se jedná především o moduly RESPER, CBE, ERRU a eCall, potažmo ve spolupráci s Policii ČR i Prüm. 

Právní rámec platformy EUCARIS a jednotlivých modulů

Naše činnosti a expertíza

Role CENDIS

CENDIS zajišťuje pro NKM úplnou personální, technickou a projektovou podporu:

  • práce projektového řízení,
  • řízení kvality,
  • procesní analýzy,
  • řízení externích dodavatelů software,
  • přímou dodávku software Manažerského modulu NKM,
  • komunikaci se třetími stranami (Policie ČR, HZS ČR, GŘC ČR atd.),
  • dokumentační podporu.