Co je projekt „Digitalizace a rozvolnění“?

Projekt spočívá především v novém způsobu pořizování a zpracování fotografií a podpisů žadatelů o řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče či kartu řidiče, ale také v tom, že žadatelé budou mít možnost navštívit kterékoliv pracoviště obcí s rozšířenou působností bez ohledu na své trvalé bydliště.

Celý projekt se pro veřejnost spustí 1. 7. 2018.

Legislativní změny

21. 6. 2017 prezident České republiky podepsal zákon ze 7. 6. 2017, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“).

Vedle změn, které nejsou z hlediska zadání tohoto materiálu podstatné, přinesla novela následující změny:

a. ve vztahu k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) (dále jen „ZSP“):

 • částečné rozvolnění místní příslušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), tzn. že občan může podat žádost mimo svou dosud místně příslušnou ORP (pravidlo „kde si požádám, tam si vyzvednu“);
 • přechod od papírové fotografie, nezbytné k vydání řidičského průkazu nebo paměťové karty řidičů do Digitálního tachografu, k fotografii digitální, tzn. že žadatel si již nebude muset nosit papírovou fotografii;
 • stanovení nového principu získávání fotografie žadatele o vydání řidičského průkazu a paměťové karty řidiče do Digitálního tachografu ze strany ORP primárně prostřednictvím existujících informačních systémů, a to z Centrálního registru řidičů (IS CRŘ) nebo informačního systému občanských průkazů či cestovních pasů (AIS EOP, AIS ECD), případně z agendového informačního systému cizinců (CIS);
 • stanovení povinnosti ORP opatřit si digitalizovanou fotografii a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele ve vybraných případech;
 • vypuštění položky č. 8 – obec obvyklého bydliště – z řidičského průkazu;
 • rozšíření obsahu registru řidičů, a tedy i obsahu IS CRŘ o digitalizovanou fotografii a digitalizovaný podpis řidiče.

b. ve vztahu k zákonu č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů (dále jen „ZZOZ“):

 • částečné rozvolnění místní příslušnosti ORP, tzn. že občan může podat žádost mimo svou dosud místně příslušnou ORP, při dodržení pravidla „kde si požádám, tam si vyzvednu“;
 • přechod od papírové fotografie, nezbytné k vydání řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilosti řidiče, k fotografii digitální;
 • stanovení nového principu získávání fotografie žadatele o vydání řidičského průkazu a průkazu profesní způsobilosti řidiče ze strany ORP primárně prostřednictvím existujících informačních systémů, a to IS CRŘ, AIS EOP, AIS ECD nebo CIS;
 • stanovení povinnosti ORP opatřit si digitalizovanou fotografii a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele.

Problematiku lze z praktického úhlu pohledu rozdělit takto:

 1. Softwarové úpravy ve stávajícím informačním systému Centrální registr řidičů
 2. Softwarové úpravy ve stávajícím informačním systému Digitální tachograf
  • V případě obou informačních systémů dojde k určitým softwarovým úpravám, aby bylo možné do těchto IS implementovat digitální fotografii a digitální podpis.
  • Informační systémy budou moci primárně využít fotografii, která již existuje v některém z IS Ministerstva vnitra ČR (AIS EOP, AIS ECD nebo CIS). V případě, že v IS MV ČR fotografie a podpis nebudou nebo nebudou aktuální, bude nutné zajistit digitální fotografii a digitální podpis přímo na pracovišti agendy řidičů příslušné ORP a tyto digitální údaje uložit do IS CRŘ a IS DT.
 3. Zajištění možnosti pořízení digitální fotografie a digitálního podpisu v ORP
  • K zajištění výše uvedeného bude nutné vybavit pracoviště zařízením a softwarem pro pořízení a úpravu fotografií a podpisů.
  • Pro pořízení fotografií bude nutné vytvořit určité specifické podmínky.
 4. Procesní změny
  • Vzhledem k digitalizaci žádostí dojde ke změnám v procesu posílání žádostí o vydání dokladů na STC a zpět na ORP.
 5. Školení a zkušební provoz
  • Pro všechny ORP bude zajištěno školení, kde budou představeny změny a názorně předvedeny nové funkce ve stávajících IS, ale také nová zařízení a jejich obsluha. Bude vypracován rovněž návod a instruktážní video, které budou všechny nové funkce názorně představovat.
  • K zajištění bezproblémového přechodu do rutinního provozu je plánován zkušební provoz ve všech ORP.

 

Vedení projektu a komunikace

Vedením a koordinací činností projektu Digitalizace fotografií a podpisů a částečné rozvolnění místní příslušnosti pro dopravněsprávní agendy na základě zákona č. 199/2017 Sb. byl pověřen státní podnik Cendis.

Více o projektu najdete zde.