Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Úplný název povinného subjektu

CENDIS, státní podnik

Důvod a způsob založení povinného subjektu, vč. podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu

Kontaktní údaje povinného subjektu

Identifikační číslo povinného subjektu

00311391

Daňové identifikační číslo povinného subjektu

CZ00311391

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

  1. Žádost lze podat ústně nebo písemně, a to i elektronickou cestou či prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Potřebné kontakty naleznete ZDE
  2. Ze žádosti musí být zřejmé:
  • že je určena státnímu podniku CENDIS;
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.;
  • kdo dotaz činí, fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (může být i el. adresa); právnická osoba uvede svůj název, identifikační číslo osoby a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování (může být i el. adresa);
  • jaká informace je požadována, tj. vymezení informace.

Přehled lhůt naleznete níže v sekci Stanovené lhůty.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí (části) žádosti dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Podání odvolání lze pouze písemnou formou.
Lhůta pro podání odvolání je do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Fyzická osoba uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Odvolání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji vyřídit ihned, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Fyzická osoba uvede ve stížnosti jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Stížnost se podává u povinného subjektu ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení:
a) oznámení o místu a údajích umožňujících získání již zveřejněné informace;
b) oznámení o odložení žádosti o informaci z důvodu, že se nevztahuje k působnosti CENDIS, s.p.;
c) oznámení o výši úhrady nákladů za poskytnutí informace.
Stížnost lze podat rovněž v případě, kdy nedojde ze strany CENDIS k vydání požadované informace či rozhodnutí o odmítnutí žádosti v zákonné lhůtě (ochrana proti nečinnosti).

Přehled lhůt naleznete v sekci Stanovené lhůty.

Stanovené lhůty

Lhůta začíná běžet následující pracovní den po doručení žádosti povinnému subjektu. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
SituaceLhůtaPostup
vyřízení žádosti poskytnutím informacedo 15 dnůinformace je žadateli poskytnuta (§14 odst. 5d))
vyřízení žádosti poskytnutím informace jejíž zpracování vyžaduje vyhledání objemného množství informací do 25 dnůžadatel je do 15 dnů informován o prodloužení lhůty (§14 odst. 7 a)-c)) a do 25 dnů od podání žádosti je mu informace poskytnuta
nedostatek údajů o žadatelido 7 dnůžadatel je vyzván, aby žádost doplnil ve lhůtě 30 dnů (§14 odst. 5a))
žádost je nesrozumitelná – není zřejmé, jaká informace je požadovánado 7 dnůžadatel je vyzván, aby žádost upřesnil ve lhůtě 30 dnů, upřesnění je z hlediska lhůty bráno jako nová žádost (§14 odst. 5b))
žádost se nevztahuje do působnosti CENDIS, s.p.do 7 dnůžádost je odložena a tato skutečnost je sdělena žadateli s odůvodněním, že se žádost nevztahuje k působnosti CENDIS, s.p. (§14 odst. 5c))
požadovaná informace je již zveřejněnado 7 dnůžadatel je odkázán na již zveřejněnou informaci (§6 odst. 1 a 2)
oznámení výše úhrady požadované za poskytnutí informacedo 15 dnůvyčíslení a zdůvodnění výše úhrady žadateli (§17 odst. 1-3)
odložení žádosti v případě nezaplacení náhrady nákladůdo 60 dnůžádost je odložena a tato skutečnost je sdělena žadateli s odůvodněním, že CENDIS, s.p. nebyly zaplaceny náklady spojené s vyřízením žádosti (§17 odst. 5)
informace nelze dle zákona poskytntoutdo 15 dnůvydání rozhodnutí o odmítnutí informace (dle obsahu žádosti §2 odst. 3 a 4 a §7-11)
odvolánído 15 dnůředitel CENDIS, s.p. rozhodne o odvolání (§16 odst. 3)
stížnost na postup při vyřizování žádosti o informacido 15 dnůředitel CENDIS, s.p. rozhodne o odvolání (§16 a) odst. 8)

Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování ústní odpovědi na ústní žádost o informaci je bezplatné.
CENDIS nebude požadovat po žadateli úhradu do výše 100,- Kč.
Právo požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace je dáno ust. § 17 zákona č. 106/1999 Sb.

ÚkonCena (včetně DPH)
pořízení listiny A4 černobíle, jednostranně2 Kč
pořízení listiny A4 černobíle, oboustranně4 Kč
pořízení listiny A3 černobíle, jednostranně4 Kč
pořízení listiny A3 černobíle, oboustranně8 Kč
pořízení listiny A4 barevně, jednostranně4 Kč
pořízení listiny A4 barevně, oboustranně8 Kč
pořízení listiny A3 barevně, jednostranně8 Kč
pořízení listiny A3 barevně, oboustranně16 Kč
pořízení technického nosiče dat – 1 ks CD20 Kč
pořízení technického nosiče dat – 1 ks DVD30 Kč
hodinová sazba za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací za každou započatou hodinu300 Kč
náklady na poštovní služby při odesílánídle aktuálního ceníku České pošty

Výroční zprávy

Zveřejněné žádosti

Datum přijetíDatum vyřízeníPředmět žádostiZnění žádostiVyřízení
1. 3. 202418. 3. 2024Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím přístupu – právní službyŽádost (sken)Odpověď (sken)
16. 2. 202428. 2. 2024Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím přístupu – platy a odměnyŽádost (sken)Odpověď (sken)
7. 11. 202321. 11. 2023Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – popis webové služby IS GRAPPŽádost (sken)Odpověď (sken)
1. 11. 202316. 11. 2023Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – zajištění veřejné zakázky a souvisejících procesů pro dodávku ISVDŽádost (sken)Odpověď (sken)
15. 6. 202328. 6. 2023Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – proplacené právní službyŽádost (sken)Odpověď (sken)
28. 2. 202313. 3. 2023Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – platy a odměnyŽádost (sken)Odpověď (sken)
16. 3. 202117. 3. 2021Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímŽádost (sken)Odpověď (sken)
22. 2. 20219. 3. 2021Poskytnutí informací o odměnách nejvyšších státních úředníků a zaměstnancůŽádost (sken)Odpověď (sken)
3. 2. 20204. 2. 2020Poskytnutí informací o majiteli a klíčových osobáchŽádost (sken)Odpověď (sken)
29. 7. 202031. 8. 2020Poskytnutí informace o výši platu člena dozorčí radyŽádost (sken)Odpověď (sken)

Důležité odkazy